Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

către o carieră

DE SUCCES!

Contextul proiectului

Conform Studiului Calitatea Învățământului Superior din România, 80% dintre absolvenți profesează în alte domenii decât cele în care s-au pregătit. Cauzele fenomenului sunt: lipsa interesului școlilor față de nevoile pieței și lipsa de consiliere în carieră a elevilor. Nevoia stringentă este de competențe tehnice (școli profesionale) în rândul absolvenților, curricula nefiind actualizată în același ritm rapid cu care evoluează piața muncii (domenii prioritare SNC/SNCDI). Pe de altă parte, curricula nu încurajează elevii să-și dezvolte abilități și competențe profesionale în domenii aplicative și complementare programelor de studiu, sau abilități de inserție socioprofesionale. Din 2006, în fiecare județ activează structurile de parteneriat social CLDPS care elaborează documente de planificare strategică a cifrei de școlarizare. IPT,PLAI, ISJ-urile au obligația aplicării măsurilor.

Obiectivele proiectului

Proiectul își propune ca OBIECTIV GENERAL: îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) cu domiciliul în regiunile Sud-Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Grupul țintă al proiectului

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 182 de elevi de școală profesională și liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 și 4; ISCED 4, nivel calificare 5) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României: Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Centru care studiază în instituții de învățământ din țară, în domenii precum: Producție Media, Electronică Automatizări, Industrie Alimentară, Turism și alimentație. Din totalul persoanelor din grupul țintă vizăm ca: cel puțin 10% să aibă domiciliul în mediul rural la nivelul grupului țintă un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de elevi de gen feminim, având în vedere specificul specializărilor unde predomină elevii de sex masculin. În cadrul proiectului se pot înscrie elevi din licee sau specializări din domenii precum: Tehnician producție film și televiziune, Tehnician operator procesare text/imagine. Însa acesta lasă deschisă înscrierea și pentru elevi de la alte licee sau specializări din domeniile precum:
Proiectul își propune ca OBIECTIV GENERAL: îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) cu domiciliul în regiunile Sud-Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Componentele și specificul proiectului

ATRAGEREA, MOTIVAREA ȘI MENȚINEREA

Proiectul își propune să mențină atenția și dorința de implicare a elevilor. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de atragere, motivare, menținere:

Activitățile proiectului

Proiectul „Pregătire practică pentru profesioniștii de mâine”
PROF-IN” POCU/633/6/14/131116 include următoarele activități:

EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Organizarea și derularea celor 4 evenimente de informare

Se va organiza câte un eveniment de informare a potențialului grup țintă de la nivelul fiecărei unități de învățământ – licee tehnologice, școli profesionale sau postliceale (minim 4 evenimente) – din regiunea Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, unități cu care s-au încheiat sau se vor încheia acorduri prealabile de colaborare încă de la scrierea proiectului, sau se vor semna în implementarea proiectului prin care au devenit parteneri – asociați. Evenimentele vor fi dedicate informării în vederea selecției grupului țintă eligibil al proiectului. Acestea vor include informații privind criteriile și etapele de selecție a grupului țintă, etapele activităților din proiect, procedura de organizare a stagiilor de practică sau învățare la locul de muncă, principalele etape de organizare și desfășurare a concursului pe meserii, precum și toate măsurile de asistență pe care solicitantul le va lua prin proiect în beneficiul grupului țintă. În cadrul evenimentelor dedicate grupului țintă se vor sublinia avantajele unei dezvoltări durabile în domeniul și prin prisma specializărilor profesionale vizate de proiect, dar și avantajul de a fi competitiv pe piață forței de muncă prin dobândirea competențelor de utilizare a noilor tehnologii și materiale, echipamente de ultima generație și competențe TIC facilitate de stagiile de pregătire practică organizate în proiect.