Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 182 de elevi de școală profesională și liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 și 4; ISCED 4, nivel calificare 5) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României: Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Centru care studiază în instituții de învățământ din țară, în domenii precum: Producție Media, Electronică Automatizări, Industrie Alimentară, Turism și alimentație. Din totalul persoanelor din grupul țintă vizăm ca: cel puțin 10% să aibă domiciliul în mediul rural la nivelul grupului țintă un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de elevi de gen feminim, având în vedere specificul specializărilor unde predomină elevii de sex masculin. În cadrul proiectului se pot înscrie elevi din licee sau specializări din domenii precum: Tehnician producție film și televiziune, Tehnician operator procesare text/imagine. Însa acesta lasă deschisă înscrierea și pentru elevi de la alte licee sau specializări din domeniile precum

Distribuția elevilor selectați în GT între liceele de unde vor proveni, specializări, calificări va fi realizată la momentul implementării proiectului în funcție de interesul arătat și de numărul de elevi înscriși la specializările respective la momentul respectiv, de domeniile din care provin angajatorii către care se vor duce elevii în practică, de unitățile de învățământ cu care vom realiza acorduri în implementare etc. Pornind de la specializările mai sus menționate, au fost delimitate companii cu care se vor realiza acorduri și alte licee, tipurile de ocupații ale angajaților care sunt relevante pentru pregătirea lor profesională etc.
O parte dintre elevi vor face practică la solicitant, care activează în sectoarele prioritare SNC/SNCDI, iar restul vor fi distribuiți către alți angajatori care activează în sectoare precum: Industrii Creative, Tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor,procesarea alimentelor și a băuturilor, turism și ecoturism etc.
În urma unei analize a situației pieței muncii locale, se estimează că din numărul total vor fi angajați minim 40 de elevi.
La nivelul tuturor categoriilor de GT nu se va face nicio deosebire, indiferent dacă aceștia sunt de entie romă, din mediul rural, femei, din anumite categorii sociale, etc.
În cadrul celor 182 de elevi se va avea în vedere să fie selectate atât persoane de etnie romă cât și persoane din mediul rural (cel puțin 19 persoane, 10% din GT).
Stagiile de practică se vor desfășura în cadrul Solicitantului (elevii ce vor proveni de la specializări din domeniul Media și Electronică Automatizări), iar restul de elevi din celelalte domenii vor face practică la sediile/punctele de lucru ale angajatorilor cu care se vor semna acorduri de practică, inclusiv în alte regiuni de dezvoltare, în funcție de proximitatea domiciliului elevului/al unității de învățământ de sediul altor companii.

În timp ce sesiunile de orientare și consiliere profesională vor fi realizate la sediul solicitantului și/sau la sediile unităților de învățământ de la care provin. Prin urmare, elevii vor face practică în domenii corelate cu domeniul lor de studiu, în departamente/puncte de lucru cu activitate în sectoarele:
Descărcare documente